Ansvar for graver

Ansvar for graver

Ved dødsfall kontaktar ein gravferdsbyrå. Dei sørger for vidare kommunikasjon med prest og kyrkje.

Alle som har bustad i kommunen, har rett til fri gravplass. Personar med bustad utanfor kommunen kan få gravplass etter løyve frå Vindafjord kyrkjeleg fellesråd.

Festeavgifta er for tida på kr. 100 pr. grav pr. år. Det vert kravd avgift for 10 år om gongen.

Fredningstida for gravplass er 20 år. Er grava meir enn 60 år gamal, skal det søkjast til Vindafjord kyrkjeleg fellesråd for utviding av festetida.

Gravferdsstønad
Det kan bli tildelt gravferdsstønad viss den døde var medlem av folketrygda. Stønaden er behovsprøvd. Meir informasjon finn du på heimesidene til NAV.


Del denne artikkel på e-post