Vindafjord kyrkjelege fellesråd > Konfirmasjon
Konfirmasjon i Vindafjord

Du er eit år frå ein høgtidsdag i livet ditt.

Konfirmanttida er ei tid for å tenkje nye tankar. Få nye opplevingar og kanskje nye vener?

Ulike tema vi skal utforske saman er: Kor kjem eg frå? Kva skal eg bruka livet til? Finst Gud? Venskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærleik, seksualitet og samliv. Miljø og rettferd. Korleis kan eg bety noko for andre? Kven er Jesus?

I konfirmanttida er det tid og rom for å tenkje og stille spørsmål.
Ei tid for å læra meir om Gud, den kristne trua, deg sjølv og om andre.

Kyrkjelydane i Vindafjord ønskjer å gje eit godt tilbod med variert undervisning og aktivitetar. Det vil vera felles leir for alle i februar, medan modellane elles er litt ulike frå stad til stad. Sjå nedst på sida for meir info for di bygd og lokal påmelding.

Kva er konfirmasjon?
Ordet konfirmasjon kan tyde «å stadfeste» og «å gjere sterk». Konfirmasjonshandlinga er ei forbønshandling kor vi ber Gud om å velsigne og å styrke kvar enkelt konfirmant. Det viktigaste i konfirmanttida er å bli betre kjend med den kristne trua, der Gud seier ja til oss og vil vera ein del av våre liv. 

Ei konfirmanttid for alle
Uansett funksjonsevne har alle rett til ei god konfirmanttid. Nokon har særskilt behov for tilretteleiing på ulike nivå. Om du treng ein prat om dette så kontakt Britt Karstensen (kateket).

Døvekyrkja har et eige konfirmanttilbod og vil samarbeide med oss lokalt ved behov. Sjå www.dovekirken.no

For at vi skal kunne finna dei beste løysingane for deg er det viktig at vi får beskjed i god tid.

Eg er ikkje døypt – kan eg konfirmerast?
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget sjølv om du ikkje er døypt. Dåpen er en føresetnad for å delta i den avsluttande forbønsgudstenesta. Det er ikkje uvanleg at konfirmantar blir døypt. Ta kontakt, så skal vi i fellesskap finna ei løysing som passar til den enkelte.

Om du høyrer til eit anna kyrkjesamfunn enn Den norske kyrkja, kan du likevel ta del i konfirmantopplegget hos oss.

Kostnad 
Den totale kostnaden for heile året er 1500,- Det inkluderer alt (materiell, leir, m.m.)

Det skal ikkje vera ei økonomisk belasting å senda borna sine til kyrkja. Det er difor mogeleg å be om betalingsfritak/ nedsett betaling på alle trusopplæringstiltak, inkludert konfirmasjon.

Kontakt presten eller kateketen for meir info.

 

Generell info om konfirmasjon i Den norske kyrkja finn du også på www.konfirmant.no

Du kan sjå brosjyra Konfirmant 2021. Er du døypt eller tilhøyrande i kyrkja skal du ha motteke denne i posten.

 

Kontaktinfo til kateketen:
Britt Karstensen

E-post: britt.karstensen@vindafjord.kommune.no

Tel. kontor: 53 65 65 42 mobil: 452 21 580

Brukar du mobilen til dette? Snu den til liggande format for å sjå alt!

Det er ikkje alt som er klart i den einskilde bygd enno, men under kvar boks vil du finne meir info og lenke til påmelding etterkvart.
SANDEID, VIKEDAL OG IMSLAND

04.06.2019

Ølen og Bjoa

16.05.2019

Skjold - Vats - Vikebygd

16.05.2019