Born- og unge


Born og familiane deira har ein sentral plass i kyrkja i Vindafjord. Vi har som mål å bli gode på å dekka behov som småbarnsfamiliar har i kvardagen og fylla tida med meningsfulle treffpunkt og opplevingarSamtidig vil vi stimulera til tidleg kontakt med Kyrkja og bodskapen dens og skapa ein tilhørighetsfølelse for både borna og familien. Under ser de dei aktuelle tilboda våre til born og familiar